×

Előzetes telefonos vagy online foglalás esetén megtalálsz minket

Cím
Huba utca (Repülőtér)
H-4200 Hajdúszoboszló,

Óra
Hétfő—Péntek: 09:00–18:00
Szombat & Vasárnap: 09:00–19:00

FlyHello Sétarepülés Hajdúszoboszló

Próbáld ki te is Hajdúszoboszló legkedveltebb élményprogramját. Nálunk több repülési lehetőségből választhatsz. Ajándékozd szeretteidnek a repülés élményét bármilyen alkalomra.

Recent Posts

Legutóbbi hozzászólások

  FORGOT YOUR DETAILS?

  Adatkezelési Tájékoztató

  1.1Adatkezelő megnevezése

  Adatkezelő megnevezése: Borbély Szabó Ivett E.V.

  Adatkezelő adószáma:     59309806-1-29

  Adatkezelő székhelye:    4200 Hajdúszoboszló, Diófa u. 57

  Adatkezelő képviselője:  Borbély Szabó Ivett, egyéni vállalkozó

   

  1.2Adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal: www.flyhello.hu (a továbbiakban FlyHello) jellegét tekintve internetes kiskereskedelmi csomagszállításos online értékesítéssel működő szolgáltató 

   

  2.1 Adatkezelés szabályai

  Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2021. május 1-től visszavonásig tart. A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak. Ezek alapján tehát: érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

  adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

  Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

  Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése. Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési Szabályzat az irányadó. Az Adatkezelő a Szabályzatot folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési Szabályzat elfogadása (az arra kialakított checkboxban elhelyezett pipa) igazolja az Adatkezelési Szabályzat megismerését melynek aktiválása adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

  Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

  Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. Az Adatkezelő munkája során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. A FlyHello adatvédelmi rendszerének felügyeletét az Adatkezelő látja el.

   

  3.1 A szabályzat hatálya, közzététele és módosítása

  Jelen adatkezelési szabályzat az Adatkezelő és az érintettek közötti jogviszonyt szabályozza az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik

  a) regisztrálnak az Adatkezelő weboldalán;

  b) személyesen járulnak hozzá az adatkezeléshez;

  c) az Adatkezelő közreműködőjénél adataik kezeléséhez meghatározott célból hozzájárulnak.

  Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott személyek számára továbbíthat adatokat (továbbiakban Adattovábbítás címzettjei). Az Adattovábbítás címzettjei kötelesek betartani a Szabályzatot, annak hatálya rájuk kiterjed.

   

  4.1 Kiskorúak védelme

  A FlyHello előtérbe helyezi a kiskorúak védelmét. Az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

  A Ptk. 2:12. §-a szerint:

  (2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül

  a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;

  b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket;

  c) rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat;

  d) köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és

  e) ajándékozhat a szokásos mértékben.

  A fentiek értelmében szülői hozzájárulás nélkül csak olyan érintettektől tudja a FlyHello elfogadni önállóan az adatvédelmi szabályzat elfogadását, akik 16. életévüket betöltötték és nem cselekvőképtelenek. Amennyiben Ön nem töltötte be 16. életévét, kérjük, a törvényes képviselő adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát a regisztrációs szándék megküldésével együtt a office@flyhello.hu e-mail címre továbbítani.

   

  5.1 Az érintettek jogainak érvényesítése

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az ilyen jellegű kéréseket az  office@flyhello.hu e-mail címre kizárólag írásban tudja megtenni.

   

  5.2. Tájékoztatáshoz való jog

  Az érintett kérelmére a FlyHello tájékoztatást ad az érintett általa kezelt és feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

  A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést FlyHello csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel. Az Adatkezelő ilyen irányú kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor. A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

   

  5.3. Tiltakozás joga

  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

  ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

  valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

  Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt az Adatkezelő elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

   

  5.4. Zárolás

  Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

   

  5.5. Törlés

  Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Az Adatkezelő a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Továbbá nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  A FlyHello adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

  név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  honlap: www.naih.hu

  Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

   

  6.1 A FlyHello honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

  Az adatkezelés helye: 4200 Hajdúszoboszló, Diófa utca 57.

   

  6.2 A honlap adatkezelése

  A FlyHello honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A FlyHello honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért a Társaság minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.

  A FlyHello ezért a honlapján jelen szabályzat közzétételével tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről.

  Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

  adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata

  kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

  adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

  adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év

  adattárolás módja: elektronikus

   

  6.3.Regisztráció

  A FlyHello honlapján lehetősége van a látogatónak a regisztrációra. A forma kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatvédelmi szabályzatát, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt.

  adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés, nem közvetett ajánlatküldés

  kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, címe, neme, születési dátuma

  adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

  adattárolás határideje: a FlyHello megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig

  adattárolás módja: elektronikus

   

  6. 4 Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

  A FlyHello az érintett kérelmére hírlevelet küldhet aktuális akcióiról, hírlevelet tehát kizárólag azok kapnak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak a Társaság honlapján vagy személyesen hozzájárultak a hírlevél küldéshez. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. A FlyHello az érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken. A FlyHello minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

   

  adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a FlyHello fontosabb híreiről

  kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

  adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az Eker. tv. 13/A. §-a és aGrt. 6. § (5) bekezdése

  adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

  adattárolás módja: elektronikus

   

  7.1 A FlyHello működése során megvalósuló adatkezelések

  Az adatkezelés helye: 4200 Hajdúszoboszló, Diófa u. 57

   

  7.2 Ügyfélnyilvántartás

  A FlyHello rendszerébe ügyfelek, partnerek adatai kerülnek rögzítésre.

  adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek rendelési igényeinek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás.

  kezelt adatok köre: ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, vásárlási szokásai

  adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

  adattárolás határideje: a FlyHello megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig

  adattárolás módja: elektronikus

  Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit a jelen Szabályzat tartalmazza.

   

  Ügyfélkezelés

  Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a FlyHello az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket küldd az érintettnek. A FlyHello biztosítja a marketing célú e-mailekről a leíratkozás folyamatos és díjmentes lehetőségét az érintett részére. A FlyHello az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek felé.

  Az ügyfélkezelést a FlyHello az értékesített termékkel kapcsolatos jogok érvényesítésével, elszámolással, valamint marketingcélok megvalósításaként határozza meg. A vásárlókezelésnek része így különösen a hozzájárulás ahhoz, hogy az érintett megadott személyes adatai felhasználhatóak legyenek erre a célra, így különösen az új termékekről, az érintett által korábban vásárolt termékek körébe tartozó új szolgáltatásokról való értesítéshez (kizárólag e-mailben).

  Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a Társaság tilalmi listát vezet. A Társaság kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

  adatkezelés célja: ügyfélkezelés, direkt marketing

  kezelt adatok köre: ügyfél neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, lakcím, nem, születési dátum

  adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

  adattárolás határideje: a FlyHello megszűnéséig vagy az érintett kérelmére történő törlésig

  adattárolás módja: elektronikus

  Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit jelen Szabályzat tartalmazza.

   

  Termékek értékesítése

  adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.

  kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számlázási cím, levelezési cím, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások, a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás ténye.

  adatkezelés jogalapja: a az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

  adattárolás határideje: a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően legalább 8 év.

  adattárolás módja: elektronikus

  Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit jelen Szabályzat tartalmazza.

   

  Rendezvények

  adatkezelés célja: a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése

  adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

  kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, számlázási és postai cím, a választott csomag, az érintett céljának, egyéb megjegyzésének szabad szavas leírása, hang, fénykép és videófelvételek készítése.

   

  Adattárolás határideje:

  a jelentkező jelentkezésével vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a rendezvényre jelentkezés napjától számítva 8 munkanap elteltével, illetve

  a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

  a befizetésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

  A rendezvényen való megjelenés esetén az érintett ráutaló magatartással valamint a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény róla fénykép- és/vagy videófelvétel készüljön és azt a Társaság nyilvánosságra hozza.

   

  Nyilvánosságra hozatal:

  a rendezvényeken készített felvételek megjelenhetnek a FlyHello honlapjain, közösségi oldalain, az általa kiadott könyvekben,nyomtatott prospektusokon, CD-ken és DVD-ken.

  A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

   

  A FlyHello ügyféllevelezése

  Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

  A flyhello.hu beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

   

  Adattovábbítások

  Az Érintett a jelen Adatkezelési szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi személyes adatai az alább meghatározott címzett felé továbbításra kerüljön:

   

  8.1. Adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím, lakcím, nem, születési dátum, ruházat méret

  Adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett

  Adattovábbítás címzettje: Borbély Szabó Sándor E.V.

  Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Diófa u. 57

  Adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

  Az adattovábbítás célja: az Adatkezelő által végzett tevékenységhez kapcsolódó direct marketing tevékenység

  Időtartam: a marketing célú adatok kezelése a cél megvalósulásáig, illetve az érintett által történő törlési kérelem elintézéséig tart

  Adattovábbítás módja: elektronikus

   

  Adattárolás és adatfeldolgozás

  A FlyHello a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adattárolókat veszi igénybe:

  adattároló neve: Netmask Interactive Kft.

  címe: 1131 Budapest, Nővér u.110

  cégjegyzékszáma:            01-09-954570

  együttműködés célja:   Digitális adattárolás.

   

  adatfeldolgozó neve:  SumUp EU Payments Limited UAB / Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

  Székhely:Upės St. 23, LT-08128, Vilnius, Litvánia

  Cégkód: 305074395

  engedélyező szervezet:Bank of Lithuania

  engedély száma 56, kibocsátásának dátuma: 2019. augusztus 27

  hivatalos weboldal és Magyarországi képviselet/ telefonos ügyfélszolgálati cím: https://www.sumup.hu

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a bankkártyás és online fizetés módjának biztosítása, amelynek részletei az Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://sumup.hu/adatvedelem. Megendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató bármely weboldalán SumUp által biztosított fizetési kártyás és online fizetési módodt választ, úgy a Szolgáltatő a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a SumUp EU Payments UAB (Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlászási név, számlázási cím

  Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a FlyHello előírásai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a FlyHello rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a FlyHello Adatkezelője rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

   

  Adatbiztonsági szabályok érvényesülése

  A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

  az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak;

  a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;

  a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;

  az Adatkezelőnek a munka folyamán biztosítani kell egy  olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja.

  a FlyHello adatkezelő munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja;

  amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a FlyHello.

  A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

  az adatkezelés során használt számítógépek az Adatkezelő tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a FlyHello;

  a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak folyamatos frissítéséről az Adatkezelő rendszeresen gondoskodik;

  a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra felhatalmazott személyek férhetnek hozzá;

  amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;

  a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;

  a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

   

  A nyilatkozat megváltoztatása

  A FlyHello fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, a Társaság külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

  Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

  A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

  1. sz. melléklet

   

  Online kapcsolatfelvételi nyilatkozatok

  Minden olyan felületen, ahol az érintett adatot adhat meg a FlyHello.hu internetes platformokat üzemeltető Adatkezelő részére, a jelen szövegnek kell megjelennie.

   Megismertem és elfogadom a FlyHello adatvédelmi szabályait.

   

  9.1. Sütik (Cookie-k)

  A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira,annak betöltési sebessége gyorsabb lesz és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját minden esetben tájékoztatja. 

  Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

  Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

  Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

  A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

  Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

  Az adatok tárolási módja: elektronikus.

   

  10.1 Közösségi oldalak

  A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

  A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Instagram, TikTok stb.

  A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

  A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

  A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

  Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

  Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

  Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

  Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

  Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

  Az adatok tárolási módja: elektronikus.

  Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

   

  11.1 Google Analytics

  A flyhello.hu weboldal a Google Analytics alkalmazást használja.

  Google Analytics alkalmazása esetén:

  ​A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak internetes böngészési szokásairól.

  A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

   

  A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

  Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

  A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

  Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

   

  Részletes adatvédelem

  https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

   

  12.1 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

  A tájékoztatás kéréshez való jog

  Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

  A helyesbítéshez való jog

  Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

  A törléshez való jog

  Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

  A zároláshoz való jog

  Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

  A tiltakozáshoz való jog

  ​Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

   

  13.1 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

  Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

  Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

  Telefon: +36 (1) 391-1400 

  Fax: +36 (1) 391-1410 

  E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 

  URL https://naih.hu 

  Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

   

  14.1 Az adatkezelés alapjául szolgáló jogyszabályok

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

  A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

   

  Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2021.04.11. Az adatkezelő a változtatás jogát fenntartja. Jelen Adatvédelmi tájékoztatónak a letölthető PDF file formátumát a weboldalán a letöltések menüpont alatt elérhetővé teszi.

  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ.pdf

  Kattints az Iconra a PDF file letöltéséhez

  TOP